NGS mot Dedicare

I det här inlägget tänkte jag ge en lite överblick och snabbt jämföra de två vårdbemmaningsbolagen NGS och Dedicare. Nedan presenterar jag en tabell med data från en Börsdata-export, där en ganska fin överblick ges. Jag tänker inte presentera bolagen vidare, utan hänvisar till de respektives hemsida.

Bolagsnamn NGS Dedicare
Info Bemanning Bemanning
Rapport Q3-2017 Q3-2017
F-Score 5 7
   Röster  S. Ägare 25,6% 68,4%
Senaste Balanslik. 0,9 2,2
Senaste Soliditet 56% 46%
Senaste N.skuld/Ebitda 0,7 -0,8
Senaste Kassa-% 3% 34%
Senaste Rör.kap-% -4,1% 52,2%
Senaste Immat. till.-% 63% 3%
Snitt 5 år ROE 21,5% 47,9%
Snitt 1 år Brutto-marg 57,3% 37,4%
Snitt 1 år EBIT-marg 7,1% 11,6%
Snitt 1 år Vinstmarg 5,5% 8,9%
Snitt 5 år Vinstmarg 5,7% 7,0%
Snitt 5 år OP-marginal 5,1% 5,4%
År. tillv. 5 år Omsätt. tillv. 27,0% 7,5%
År. tillv. 5 år EBIT Tillväxt 20,8% 22,3%
År. tillv. 5 år Vinsttillväxt 21,6% 25,0%
År. tillv. 5 år EK Tillväxt 25,1% 14,5%
År. tillv. 3 år Antal Aktier 2,0% 0,5%
Medelvärde MA(50)/MA(200) -7,8% -20,8%
Netto 12 m Insider -0,34 -1,19
Senaste EV/S 0,7 1,3
Senaste EV/EBIT 9,5 11,3
Senaste EV/E 12,3 14,4
Senaste P/B 2,1 10,7
Senaste EV/S/SalesG 0,02 0,17
Senaste EV/EBIT/EBITG 0,45 0,51
Senaste EV/E/EarningsG 0,57 0,58
Senaste EV/E/EquityG 0,49 1,00
Senaste 1 yr E margin / 5 yr avg E margin -0,2% 1,9%

Till att börja med är de båda bolagens senaste rapport den tredje kvartalsrapporten för 2017. Vidare får NGS 5 poäng enligt Pitroski F-Score, och Dedicare får 7. För den obekant med F-Score så är det en modell med kriterier, och om bolaget uppfyller kriteriet ges det ett poäng. Fler poäng är bättre, och maximalt kan ett bolag få 9 poäng. Det finns mycket info på internet om detta, och intressanta studier om hur bolag med olika många poäng avkastat för den som är intresserad.

Enligt Börsdata har den största ägaren i NGS nästan 26% av rösterna, och Dedicares största ägare har drygt 68%. För båda bolagen är det bra att det finns en huvudägare, och i Dedicares fall är det även en majoritetsägare. Detta har olika implikationer, men till exempel kan ägarna i Dedicare bestämma ganska fritt hur de vill göra, medans ägarna i NGS måste få med sig fler delägare i frågorna. Det finns både för och nackdelar med en stark huvudägare, men i båda fallen är det positivt att det finns en ägare med många röster. Däremot kan man fråga sig om det är ca 3 gånger bättre i Dedcares fall.

Nu kommer vi till de balansräkningsrelaterade nyckeltalen, och först ut är balanslikviditet. Detta är ett mått på kortsiktig solvens, och beräknas som omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder. Vad som är ett bra tal här beror på vilken bransch man kollar på, men en tumregel är att det ska vara över 2 för tillverkande bolag. NGS har 0.9 och Dedicare har 2.2. Här skulle jag säga att man bör läsa den senast rapporten och titta hur balansräkningen faktiskt ser ut, men vi kan notera att NGS har större kortfristiga skulder är tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. Det betyder i hårda ordalag att NGS skulle kunna hamna i trångmål om de snabbt måste återbetala de korta skulderna. Båda bolagen har en bra soliditet enligt mig. NGS har 56 % och Dedicare har 46% soliditet. Det innebär att båda bolagen borde vara långsiktigt solventa. Nästa nyckeltal är Nettoskuld delat på EBITDA, och det kan tolkas som hur snabbt bolaget kan återbetala sin nettoskuld med sitt bruttoresultat. När är det riskabelt om talet är för högt, vilket tyder på en hög skuldbörda. NGS har 0.7, vilket är bra, eftersom de har lägre nettoskuld än ett års EBITDA. Dedicare har ett negativt tal, vilket betyder att de har en “negativ nettoskuld”, alltså nettotillgångar. Nästa två nyckeltal är inte så mycket att orda om, NGS har 3% av sina tillgångar i likvida medel, och Dedicare har 34%. NGS har negativt rörelsekapital (working capital), vilket är ett tecken på hög effektivitet, och dedicare har 52% i rörelsekapital. Detta kräver i båda fallen en djupare analys av bolagen balansräkningar, och eventuellt en genomläsning av den uttalade strategin. För att diskutera nyckeltalet så är det tecken på högre ekonomisk effektivitet att ha så lågt rörelsekapital som möjligt, gärna negativt. I praktiken kan ett bolag med negativt rörelsekapital finansieras på kunder som betalar i förskott, och att bolaget betalar sina leverantörer i efterskott. Det sista nyckeltalet relaterat till balansräkningen är hur stor andel av tillgångarna som utgörs av immateriella tillgångar. Här ser vi en stor och intressant skillnad, som även den kräver djupare analys av balansräkningen. NGS har nämligen 63% av sina tillgångar i immateriella tillgångar, jämfört med Dedicares 3%. I mina ögon ser 63% väldigt högt ut, och det är i linje med bolag som till exempel utvecklar mjukvara, eller som har väldigt mycket forskning, och således patent och liknande immateriella tillgångar. Här måste man gå in och titta vad det faktiskt står i NGS balansräkning. Eftersom NGS och Dedicare enligt mig inte är beroende av FoU, eller grundar sin verksamhet på immateriella tillgångar, lyfts det en röd flagg gällande NGS 63%. Detta måste alltså utforskas närmare.

Nästa sektion är bolagens lönsamhet, och först ut är avkastning på eget kapital, RoE. Dedicare har ett 5 års genomsnitt på nästan 28%, vilket är väldigt högt. NGS har nästan 22 %, vilket även det är väldigt högt. RoE skiljer mycket mellan branscher, men många investerare har 10 – 20 procent som miniminivå för att ett bolag ska bli övervägt som en investering. RoE kan påverkas dels av att öka intjäningen, eller att minska det egna kapitalet. Ser man en väldigt hög avkastning på det egna kapitalet, ska man dra öronen åt sig, och kolla hur bolagets skuldsättning ser ut. I både NGS och Dedicares fall är det inget fel på skuldsättningen. Båga bolagen har bra avkastning på det egna kapitalet, men Dedicare har mycket högre än NGS. Nästa nyckeltal, bruttomarginalen, vet jag faktiskt inte hur det är beräknat, eller snarare så vet jag inte vad som utgör kostnad för sålda varor. Bruttomarginal är ett viktigt nyckeltal inom handel, och beräknas som bruttovinst (omsättning minus kostnad sålda varor) delat på omsättning. I det här fallet vet jag inte vad börsdata använt för siffra för KSV, och lägger ingen riktig vikt vid bolagens bruttomarginal, då det inte är det viktigaste i bemanningsbranschen. NGS har högre bruttomarginal än Dedicare. Nästa nyckeltal är viktigare, EBIT-marginalen. EBIT står för earnings before interest and tax, och EBIT-marginalen beräknas som EBIT delat på omsättning. Skillnaden mellan EBIT och bruttovinst är alltså alla operativa kostnader, till exempel försäljningskostnader, av- och nedskrivningar, forskning och utveckling, och personalkostnader. I detta fall Har båda bolagen en O.K EBIT-marginal, NGS har drygt 7 % och Dedicare har drygt 11%. Sedan kommer vinstmarginalen, här har jag både 1 års snitt och 5 års snitt. NGS har nästan 6% i vinstmarginal, vilket är in line med deras 5 års snitt. Dedicare en högre marginal på nästan 9%, vilket är bättre än deras 5 års snitt som ligger på 7%. Det här tycker jag ligger i Dedicares fördel, även om NGS visar att de inte ligger i en fallande marginaltrend. Dedcare kan ha den fina kvalitén att de ökar sin vinstmarginal, vilket jag gillar. Den sista siffran i kategorin lönsamhet är operativt kassaflöde delat på omsättning. Eftersom man vill ju att bolagen i en framtid ska kunna överföra vinsten till ägarna, eller återinvestera den i verksamheten, måste vinsten också konverteras till faktiskt kassaflöde. I både NGS fall och Dedicare är den 5 år genomsnittliga operativa kassaflödesmarginalen på drygt 5%. Det är helt ok i min bok.

Nu har vi nått det roliga avsnittet som heter tillväxt. Här är nyckeltalen beräknade som årlig tillväxt, och Börsdata beskriver detta som “årlig tillväxtberäkning”. Här går jag uppifrån och ner i resultaträkningen, vi börjar alltså med omsättningstillväxt. NGS visar den imponerande omsättningstillväxten 27% årlig tillväxt över 5 år. Det bör innebära att NGS tagit marknadsandelar, eftersom jag antar att marknaden inte vuxit med 27% per år i fem år. Dedicare har mäktat med 7.5 % årlig tillväxt i omsättning, vilket jag tycker är okej, men inte lika imponerande som NGS omsättningstillväxt. Nästa nyckeltal leder till en intressant diskussion, nämligen EBIT-tillväxt. Här har Dedicare vuxit med drygt 22 % per år de senaste fem åren. Detta är imponerande, då de bara har vuxit omsättningen med drygt 7%. Dedicare måste alltså ha minskat sina kostnader, medans de ökat sin omsättning. NGS visar det normalare, alltså lägre tillväxt i EBIT än omsättningstillväxt. NGS har nästan 21 % i EBIT-tillväxt årligen de senaste fem åren. Mycket imponerande av båda bolag. Båda bolag har ökan vinsten mycket de senaste fem åren, NGS med nästan 22 % och Dedicare med 25 %. Väldigt imponerande av bägge bolagen. Det är också viktigt att bolagets vinster trillar ner till aktieägarna, antingen som utdelning, eller som ökat eget kapital. NGS egna kapital har ökat med 25 % årligen de senaste fem åren, och Dedicare har ökat sitt egna kapital med 14.5% per år de senaste fem åren. Detta är bra siffror från båda bolagen. Sist vill jag nämna att denna tillväxt kan spädas ut genom att bolagen trycker nya aktier, och således ger de befintliga ägarna en mindre bit av kakan. NGS har ökat antalet aktier med 2% de senaste tre åren, beräknat som årlig tillväxt, medans Dedicare har ökat antalet aktier med 0.5% årligen de senaste tre åren.

Båda bolagen verkar vara i en “tekniskt negativ trend”, om jag tolkar nyckeltalet ma50/ma200 korrekt. Båda bolagens glidande medelvärde de senaste 50 dagarna ligger under det glidande medelvärdet de senaste 200 dagarna, vilket indikerar att bolaget är i en teknisk nedåttrend. Jag är inte något fan av teknisk-analys, men twitterprofilen Mr. P är övertygad om att momentum, och trend är viktigt. Något jag inte argumenterar emot, och jag accepterar klyschan att trenden är din vän. Något som Erik Lidén är förtjust över är att se hur insiders agerar, varför han även har flera fonder som investerar efter hur insiders i bolaget agerar. Insiders de senaste 12 månader har nettosålt aktier i båda bolagen. -0.34 M kr för NGS, och -1.19 M kr för Dedicare. Detta får man sätta i relation till bolagens börsvärde, som jag inte har på rak arm, samt att man måste läsa och begrunda insiders anledning till försäljning.

Nu till den sista punkten, värdering. NGS har lägre multiplar än Dedicare i samtliga “vanliga” värderingsmått. EV/Sales är 0.7 för NGS och 1.3 för Dedicare, EV/EBIT är 9.5 respektive 11.3. EV/Earnings är 12.3 och 14.4. Märk väl att jag inte vet exakt hur börsdata beräknar EV, alltså Enterprise Value, så man måste även här läsa bolagens balansräkningar, och knappa på egen hand. Bolagens Price to Book skiljer också avsevärt. NGS handlas till 2.1 gånger bokfört värde på det egna kapitalet, och Dedicare handlas till 10.7 gånger. Anledningen att jag hastade förbi dessa multiplar är att jag tycker de är näst intill värdelösa om de inte sätts i relation till tillväxten. Så då gör vi det.

Låt mig presentera lite egna nyckeltal, EV/S/SalesG är EV/S delat på försäljningstillväxten gånger 100. Dvs 10 % försäljningstillväxt ger talet 10 i nämnaren. Du gissade rätt, EV/EBIT/EBITG är EV/EBIT genom EBIT-tilllväxten gånger 100, EV/E/EarningsG detsamma fast med vinsttillväxt, och EV/E/EquityG är EV/E delat på tillväxten i det egna kapitalet gånger 100. Tanken bakom dessa är att en multipel alltid måste sättas mot en tillväxt. P/E 10 är inte lika med P/E 10, om det första bolaget växer med 10% årligen, och det andra inte växer alls. Med det sagt, låt oss gå vidare.

NGS handlas till EV/S/SalesG på 0.02 och Dedicare handlas till 0.17 gånger samma multipel. Man måste alltså betala mer för Dedicares omsättningstillväxt än för NGS omsättningstillväxt. NGS EV/EBIT/EBITG är 0.45 och Dedicares är 0.51. även här är Dedicare dyrare, men jag skulle säga att båda bolagen är attraktivt värderade i EV/EBIT jämfört med den tillväxt i EBIT de båda uppvisat. Båda bolagen handlas till nästan samma EV/E/EarningsG, 0.57 för NGS och 0.58 för Dedicare. Som med den tidigare multipeln är detta attraktivt i båda fallen enligt mitt tycke. Nästa multipel skiljer en del, närmare 100%. NGS handlas till EV/E/EquityG på 0.49, och Dedicare till 1 gånger EV/E/EquityG. Det förtjänar en djupare analys, dels av NGS egna kapital, alltså vad står det för poster där, och titta på hur NGS historiskt prissatts på till exempel P/B.

Det allra sista nyckeltalet visar bara att NGS ligger ungefär i linje med deras historiska vinstmarginal, och att dedicare ligger lite över sin historiska vinstmarginal.

Det var det! Avslutningsvis vill jag säga att du alltid ska göra din egna analys, och inte ta köp eller säljbeslut baserat på sånt du läst på internet. Jag äger just nu Dedicareaktier. Jag tycker båda bolagen ser intressanta ut, de har en intressant medvind, men även politiska risker. Alla siffror kommer från en export från Börsdata.se, förutom vissa nyckeltal jag beräknat baserat på siffror från just den exporten.

Hoppas du tyckte den här jämförelsen var intressant, vilket bolag föredrar du?
/T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s